MŪSŲ DRAUGAI

Privatumo politika

Privatumo politika

Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės Skaldykle.lt (toliau – „Pardavėjas“) ir Pirkėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.2.  Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas Egidijus Sveikackas (toliau – Įmonė), individualios veiklos Nr.458708 internetinėje parduotuvėje Skaldykle.lt tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą,
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4.1 Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas renkami ir tvarkomi tam, kad:
4.2. Apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
4.3. Išrašyti finansinius dokumentus;
4.4. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4.5. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

5. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako pats pirkėjas.

6. Tvarkydama ir saugodama Pirkėjo asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

8. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8.1.Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

9. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9.1 Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

10. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

10.1. Duomenų subjektas BDAR ir ADAĮ nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

10.1.1. Teisė gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis ar ne;

10.1.2. Teisė gauti prieigą prie savo Asmens duomenų ir su jais susipažinti;

10.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų Asmens duomenis;

10.1.4. Teisė reikalauti panaikinti Jūsų Asmens duomenis („teisė būti užmirštam“);

10.1.5. Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu;

10.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą;

10.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą - gauti mūsų turimus Jūsų Asmens duomenis tam tikra struktūrine forma, įprastai naudojama bei automatiškai nuskaitoma ir persiųsti juos kitam Duomenų valdytojui;

10.2. Tais atvejais, kai Kliento sutikimas sudaro teisinį pagrindą mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, savo sutikimą galite atšaukti tokiais būdais:

Tiesioginės rinkodaros tikslu: prisijungę prie savo paskyros srityje „Privatumo nuostatos“ arba pasinaudodami prenumeratos atsisakymo nuoroda, esančia bet kuriame mūsų atsiųstame rinkodaros pranešime;

Administravimo ir kiti tikslai: siųskite mums el. laišką info@skaldykle.lt arba kontaktiniu telefonu.
Atminkite, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš atšaukimą.

11. Slapukai
11.1 Slapukas (angl. cookie) - tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo svetainę bei jos turinį.
Mūsų svetainėje yra naudojami šie slapukų tipai:
Vartotojo sesijos slapukai - sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;
Ilgalaikiai slapukai - slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;
Pirminiai slapukai - slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;
Trečiųjų šalių slapukai - vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

11.2 Kaip nutraukti slapukų naudojimą?
Įspėjame, jog slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo priegą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.
Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie jūsų naršymą mūsų svetainėje būtų renkami, galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus. Priklausomai nuo naršyklės kurią naudojate, instrukcijas kaip nutraukti slapukų naudojimą rasite pasirinktos naršyklės internetinėse svetainėse.

12.Taisyklių keitimas

12.1 Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.

12.2 Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.

Naujausios prekės
Skaldykle.lt © 2024